cronaca

เช็กเลย ตรวจสอบผลลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่านต้องทำยังไง  – ข่าวสด

เช็กเลย-ตรวจสอบผลลงทะเบียน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-ไม่ผ่านต้องทำยังไง -–-ข่าวสด

เช็กเลย ตรวจสอบผลลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านหรือไม่ผ่าน กรอกข้อมูลง่ายๆผ่านเว็บไซต์ ผู้ผิดหวัง สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ถึง 31 พ.ค.นี้

วันที่ 1 มี.ค.2566 สิ้นสุดการรอคอยสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังกระทรวงการคลัง เปิดให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยขั้นตอนการตรวจสอบมีดังนี้

1. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
  • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
  • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

ทั้งนี้เวลาในการตรวจสอบนั้น ขึ้นอยู่ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน
บัตร 2

สำหรับการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

3. โทรศัพท์สอบถามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์ – วันศุกร์ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ กรณีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นอุทธรณ์ ได้ดังนี้

1.ยื่นอุทธรณ์ โดยสามารถเลือกได้ 2 วิธี คือ

– อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
– ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์

2.ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบ/ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว ผู้ไม่ผ่าานการพิจารณาคุณสมบัติต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบ และขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.66 เป็นต้นไป และต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จในวันที่ 1 พ.ค.2566
WebContent Annouce Web update

Leave a Reply